Aktualności

Zamówienie 3/2019 na wykonanie usługi

PDFzapytanie ofetowe 30.09..pdf
 

 

 

Informacja o wyborze oferty 3/2019

PDFinf. o wyborze oferty wrzesień.pdf
 

 

 

Informacja o wyborze oferty 5/2019

PDFinformacja o wyborze oferty obiad.pdf
 

 

Informacja o wyborze oferty 4/2019

PDFinformacja o wyborze oferty przejazd.pdf
 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Głubczycach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia.

PDFgrupa wsparcia.pdf
 

 

 

Ponowienie zamówienia 3/2019 na wykonanie usługi.

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFzapytanie ofertowe nr 3 ponowione.pdf
PDFwykaz partnerów (1).pdf

 

 

 

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023

PDFOgłoszenie Starosty - nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych-3.pdf
 

 

 

Zamówienie 5/2019 na wykonanie usługi.

DOCFORMULARZ OFERTOWY (1).doc
PDFzapytanie ofertowe obiad.pdf
 

 

 

Zamówienie 4/2019 na wykonanie usługi.

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFZapytanie ofertowe przewóz.pdf
 

 

 

Dodatkowe środki PFRON w ramach zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała o zwiększeniu środków finansowych w kwocie 34.600,00 zł.  w ramach zadania z rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków na powyżej wymienione zadanie.  

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego

 

Odbiorcami pomocy są osoby posiadające:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie -10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”- druki do pobrania lub osobiście w naszej instytucji.

!!!!Termin składania wniosków do dnia 30.08.2019 !!!!!

Kontakt: 774850817, 774858773

 

 

 

Ponowienie zamówienia 3/2019 na wykonanie usługi.

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFzapytanie ofertowe nr 3 ponowione.pdf
PDFwykaz partnerów (1).pdf
 

 

 

Zamówienie 3/2019 na wykonanie usługi.

PDFPonowione zapytanie psycholog.pdf
PDFwykaz partnerów.pdf
 

 

Anulowanie wyboru oferty dotyczącej zapytania ofertowego 3/2019.

PDFanulowanie oferty psycholog.pdf
 

 

 

Ze względu na wysokie temperatury w dniu (14.06.2019r) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne do godziny 14.00

 

 

Ze względu na wysokie temperatury w dniu (12.06.2019r) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne do godziny 14.00

 

 

Informacje o wyborze oferty.

W drodze zapytania ofertowego nr 3/2019

PDFinfo. o wyborze oferty - psycholog.pdf
 

 

 

"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

Dnia 24.05.2019r. w Stajni na Warszawskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

Informacje o wyborze oferty.

W drodze zapytania ofertowego nr 1/2019

PDFogł. 1.pdf
 

W drodze zapytania ofertowego nr 2/2019

PDFogł 2.pdf
 

 

 

Zamówienie 3/2019 na wykonanie usługi.

PDFzapytanie ofertowe nr 3 poradnictwo psychologiczne.pdf
DOCFORMULARZ OFERTOWY (1).doc
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informuje, że dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 11 maja 2019r.

 

 

Zamówienie 2/2019 na wykonanie usługi.

PDFZapytanie ofertowe 2.pdf
DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc

 

 

Zamówienie 1/2019 na wykonanie usługi.

PDFzapytanie ofertowe 1.pdf
PDFFORMULARZ OFERTOWY.pdf

 

 

 

31 grudnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach będzie czynne do godz. 12:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia br. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach będzie
czynne dla interesantów w godz. 7:00 - 12:00.

 

 

Realizacja projektu „Jestem przy Tobie – razem zrozumiemy Alzheimera” Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

PDFInfo_prasowe_Razem_Zrozumiemy_Alzheimera_2018.pdf
 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach realizuje projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

PDFBliżej rodziny i dziecka.pdf
 

Dnia 25.05.2018r. w Stajni Na Warszawskiej w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

12.06.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2017.pdf
 

 

 

02.12.2016

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

PDFPROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2017.pdf
 

 

 

24.10.2016

Ogłoszenie zapraszające organizacje pozarządowe do udziału w konkurskie

PDFKonkurs gotowi do pracy.pdf

 

 

11.10.2016

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFINFORMACJA o wynikach naboru.pdf
 

 

24.09.2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2016.pdf
 

 

 

 

1) Program Korekcyjno Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie 

 

Grupę docelową stanowią pełnoletnie osoby (mężczyźni, kobiety) stosujące przemoc wobec rodziny:

- skazane prawomocnym wyrokiem sądu z art. 207 kk par 1. lub inne przeciwko rodzinie i opiece w powiązaniu z w/w art. , na które sąd nałożył obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

-  skierowane przez instytucje działające na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

-  zgłaszające się dobrowolnie po pomoc do PCPR .

Czynnikami decydującymi  do udziału osoby są możliwości intelektualne pozwalające na uczestniczenie w zajęciach ( zdolność rozumienia realizowanych zadań) oraz podpisanie zgody na uczestnictwo w programie.

            W przypadku osób stosujących przemoc, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,  narkotyków , lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych,  kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia ,            a oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

Główne cele programu:

 1. Eliminowanie postaw antyspołecznych poprzez edukację sprawców przemocy,
 2. Ochrona ofiary poprzez pomoc w zmianie czynników psychologicznych uwalniających przemoc u sprawcy,
 3. Zwiększenie świadomości u sprawców przemocy odnośnie szkodliwości ich czynów,
 4. Rozwój zachowań alternatywnych wobec przemocowych.
 5. W miarę potrzeb motywowanie sprawców do podejmowania terapii odwykowej od substancji psychoaktywnych.

 

Zadania programu:

1.  Zmiana przekonań, wyobrażeń, mitów na temat przemocy w rodzinie.

2.  Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy.

3.  Zmobilizowanie agresora do uświadomienia sobie przyczyn zachowań.

4.  Kształtowanie umiejętności kontroli zachowań przemocowych.

5.  Wzbogacenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwój    

    samowiedzy.

 1. Wzbogacanie wiedzy odnośnie związków przemocy w rodzinie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 2. Wzbogacenie wiedzy odnośnie przemocy seksualnej
 3. Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

 

2) Program korekcyjno – Edukacyjnego dla  Młodocianych Sprawców Przemocy w Rodzinie

 

Grupę docelową stanowią młodociane osoby w wieku 13- 18 lat stosujący przemoc domową (wobec bliskich - rodziców, rodzeństwa, partnerów itp):

-  skierowane przez sąd do udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych

-  skierowane przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy , a także szkoły.

-  zgłaszające się dobrowolnie do PCPR wraz z prawomocnym opiekunem.

Czynnikami decydującymi  do udziału osoby są możliwości intelektualne pozwalające na uczestniczenie w zajęciach ( zdolność rozumienia realizowanych zadań) oraz podpisanie przez opiekuna zgody na uczestnictwo w programie.

W przypadku młodocianych stosujących przemoc, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,  narkotyków , lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych  kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia , a ddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

            Główne cele programu:

1. Eliminowanie postaw antyspołecznych poprzez edukację sprawców przemocy,

2. Ochrona ofiary poprzez pomoc w zmianie czynników psychologicznych uwalniających przemoc u sprawcy,

3. Zwiększenie świadomości u sprawców przemocy odnośnie szkodliwości ich czynów,

4. Rozwój zachowań alternatywnych wobec przemocowych.

5. W miarę potrzeb motywowanie sprawców do podejmowania terapii odwykowej od substancji psychoaktywnych.

 

Zadania programu:

1.  Zmiana przekonań, wyobrażeń, mitów na temat przemocy w rodzinie.

2.  Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy.

3.  Zmobilizowanie agresora do uświadomienia sobie przyczyn zachowań.

4.  Kształtowanie umiejętności kontroli zachowań przemocowych.

5.  Wzbogacenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwój    

    samowiedzy.

6. Wzbogacanie wiedzy odnośnie związków przemocy w rodzinie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

 1. Wzbogacenie wiedzy odnośnie przemocy seksualnej
 2. Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

Programy realizowane   są w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w formie zajęć indywidualnych lub w przypadku większej liczby uczestników,   w formie zajęć grupowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie, łącznie 15 sesji.

Czas realizacji sesji programowych  to godziny popołudniowe (od ok. godziny 17°° do 20°°).

 

 

            Wszelkie informacje można uzyskać pod  tel. 774850817

 

                                  osoba do kontaktu: Katarzyna Sobczak

 

OGŁOSZENIE DOTYCZACE STUDENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Fundusz XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym pn.” OTWARTE DRZWI”.

Kategorie prac:

1.rehabilitacja społeczna,

2.rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

3.rehabilitacja medyczna ( dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić : dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Termin składania prac: do 25 lipca 2016r.

Regulamin konkursu dostępny jest na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: tutaj

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

DODATEK WYCHOWAWCZY „500+”

 

INFORMACJA

 

    Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Powyższy dodatek udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej, który należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 5a , pokój 4-6(I piętro) .

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

Informacje w sprawie składania wniosków  można uzyskać pod nr telefonu 77 485 87 73 wew.25

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2016 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5, 48 – 100 Głubczyce  tel.: (77) 485 87 73,

Ustala się termin na składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5, 48 – 100 Głubczyce  do dnia 4 kwietnia 2016r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr  126/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2015 z dnia 21 października 2015r. zatwierdzająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 126/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku;
 • Uchwały Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2016 roku w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

DOCZal_nr_5_do_procedur.doc

DOCZal_nr_6_do_procedur.doc