Rodziny zastępcze

Jak zostać rodziną zastępczą.

 

 

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, które spełniają wymagania zawarte w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionej przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
 • posiadają stosowne szkolenie przeprowadzone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Co należy zrobić, aby zostać rodziną zastępczą:

 

1. Zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego do miejsca zamieszkania kandydatów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procedury weryfikującej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2. Złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgromadzone dokumenty:

 • wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zaświadczenie o dochodach rodziny/zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,

3. Po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania w/w warunków kandydaci zostają skierowani na badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej (koszty badania oraz szkolenia pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 

 • rodzina zastępcza spokrewniona - tworzą ją dziadkowie lub rodzeństwo dziecka,
 • rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni, którzy nie są dziadkami oraz rodzeństwem dziecka,
 • rodzina zastępcza zawodowa – tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem, w tym także rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia opiekuńczego oraz rodzina zawodowa specjalistyczna sprawująca pieczę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 

 • 899zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej,
 • 1361zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w niezawodowej oraz rodzinie zastępczej zawodowej,
 • 274zł miesięcznie dodatkowo na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

 

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sobieskiego 5a   pokój nr 6

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 87 73 wew. 26             

     

 

 

 

DOCDlaczego warto zostać rodziną zastępczą.doc (41,00KB)

DOCJak zostać rodziną zastępczą.doc (44,00KB)
 

 

 

 

"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

Dnia 24.05.2019r. w Stajni na Warszawskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 

Rodziny zastępcze

Dnia 25.05.2018r. w Stajni Na Warszawskiej w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.