Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 roku

W 2024 r. kontynuowana będzie kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2024 r. realizowane będą następujące obszary programu:

1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2. Obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się      i komunikowania;

3. Obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4. Obszaru D – likwidacja barier transportowych;

5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6. Obszaru F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7. Obszaru G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B,  C,  D,  F, i  G  programu będą przyjmowane  w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji, aktualne kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące w 2024 r.) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 16.11.2023 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w 2023 r. kontynuowana będzie kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Głubczycki planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D, F oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku.

Z kolei według zapisów Uchwały Zarządu PFRON z dnia 14 listopada 2022 r. ustalono, iż wnioski:

- samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu oraz

- zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu

przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON, właściwym dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe jak również procedury i zasady programu obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 113/2022 z dnia 14.11.2022 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2023 roku realizowane będą następujące obszary programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 17.11.2022 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

Wniosek B, C, D, F, I, G, treść programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe jak również procedury i zasady PWRMR III znajdują się na stronie PCPR Głubczyce w zakładce Programu wyrównywania różnic między regionami III - druki do pobrania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 774858773 wew. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w 2022 r. kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Głubczycki planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D, F oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku.

 

Z kolei według zapisów Uchwały Zarządu PFRON z dnia 29 listopada 2021 r. ustalono, iż wnioski:

- samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu oraz

- zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu

przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON, właściwym dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 92/2021 z dnia 29.11.2021 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2022 roku realizowane będą następujące obszary programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Aktualnie dla „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązują: zmieniony Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON oraz aktualne Procedury realizacji programu zatwierdzone uchwałą Zarządu PFRON.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 30.11.2021 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, Panią Martyną Szumską pod nr tel. tel.774858773 wew. 24.

 

 

 

 

 

Do 05.02.2021 składanie wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że do 5 lutego 2021r. podmioty zainteresowane udziałem w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w ramach obszarów B, C, D, F i G mogą składać w tutejszym Centrum stosowne projekty zawierające informacje, oświadczenia i załączniki określone w „Procedurach realizacji programu” oraz „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów”.

W przypadku obszaru A i obszaru E wnioski należy składać  bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E Programu.

Wnioski oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

Szczegółowe  informacje dot. powyższego programu  można uzyskać w PCPR w Głubczycach w dziale PFRON  pod nr telefonu 77485 87 73 wew . 24.

 

 

"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"   2018r.

 

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w 2018r. kontynuowana będzie  kolejna edycja  „Programu wyrównywania różnic między regionami III" finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż Powiat Głubczycki  planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszaru B, C, D, G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a w terminie do dnia 31.01.2018 r.

 Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2018 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia        osobom    niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego nie może przekraczać:

- 50% kosztów jego realizacji w obszarze B

- 45% kosztów jego realizacji w obszarze C

- 70% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

- 80% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. wtz)

- 15% kosztów jego realizacji w obszarze E

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze G

 

 Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3) zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

4) zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Według zapisów uchwały nr 76/2017 Zarządu PFRON z dnia 05 października 2017 r. ustalono, iż wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu należy składać w terminie od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

                             Szczegółowe informacje o programie ( w tym :program , założenia programu ,procedury realizacji) dostępne są na stronie internetowej PFRON   (www.pfron.org.plw zakładce Programy i zadania PFRON.